Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Hasan Yılmaz Işık ile ilgili Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Hasan Yılmaz Işık ile ilgili  Raporunu yayınladı.

 

 

Sayın Hasan Yılmaz Işık, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından toplanan Belediye Hizmet Resminin mevzuata uygun olmayan biçimde alındığını iddia ederek konunun soruşturulması talebi ile Dairemize başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine 3 Temmuz 2023 tarihinde, OMB.0.00-03/00-23/83 sayılı yazı ile Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı’ndan bilgi talep edilmiştir. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı, 28 Temmuz 2023 tarihinde LTB.0.00-310/01-23/E.4278 sayılı yazı ile sorularımızı cevaplandırmıştır. Konuya ilişkin bazı noktaların netleştirilmesi için 22 Ağustos 2023 tarihinde Lefkoşa Türk Belediyesi’ne OMB.0.00-03/00-23/101 sayılı yazı gönderilmiş, bu yazıya verilecek cevabın gecikmesi üzerine 9 Ekim 2023 tarihinde OMB.0.00-03/00-23/126 sayılı yazı ile hatırlatma yapılmıştır. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı, 20 Ekim 2023 tarihinde LTB.0.00-310/01-23/E.5943 sayılı yazı ile yanıtlarını Dairemize iletmiştir.

Sayın Hasan Yılmaz Işık hem başvuru formunda hem de başvurusunun ekinde Dairemize iletmiş olduğu dilekçesinde, Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nda, Belediye Hizmet Resminin yıllık olarak alınmasının öngörüldüğünü ifade ederek, söz konusu Resmin yılda bir kez tahsil edilmesi gerekirken Lefkoşa Türk Belediyesinin bu tahsilatı yılda bir kez değil, aylık olarak yapmakla mevzuata aykırı hareket ettiğini iddia etmektedir.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı tarafından verilen bilgiye göre, Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde bulunan bir konutun, bir yıl için ödemesi gereken Hizmet Resmi, bir aylık asgari ücretin %25’i kadar olup, belirlendiği tarih itibarı ile bu rakam 3,390.75 Türk Lirasıdır.

Sayın Başkan, bu rakamın neye göre belirlendiğine ilişkin sorumuzu şöyle yanıtlamıştır; Belediye Hizmet Resmi, Değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekli ile Belediyeler Yasası’nın 85’inci maddesi ile düzenlenmiştir. İşbu madde “Belediyeler tarafından yerine getirilen hizmetler için, bu maddeye bağlı Üçüncü Cetvelde belirtilen yerlerden yıllık Belediye Hizmet Resmi alınır.” şeklinde düzenlenmiş olup, ayni maddenin (3)’üncü fıkrası ile cetvelde belirtilen oranlar esas alınarak, yıllık Belediye Hizmet Resminin belirlenmesi emredilmektedir. Lefkoşa Türk Belediyesi Hizmet Resimleri, Belediye Meclisince hazırlanan, Bakanlıkça önerilen ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Lefkoşa Türk Belediyesi Hizmet Resmi Tüzüğü ile yukarıdaki yasal mevzuat çerçevesinde düzenlenmiş olup, söz konusu rakam Yasa’nın sınırları içerisinde, Tüzükle belirlenmiştir. Bahse konu cetvel tahtında her konut için, aylık asgari ücretin %3’ü ile %40’ı arasında Hizmet Resmi alınabileceği düzenlenmiş olup, bu oran Tüzük ile, her konut için yıllık olarak, bir asgari ücretin %25’i olarak belirlenmiştir.

Belediye Hizmet Resminin ödeme süresinin nasıl belirlendiği konusundaki sorumuza cevap olarak Belediye Başkanı, Yasa’nın Belediyelere, Hizmet Resmi olarak alınacak tutarı ve ilgili Resmin tahsilinde uygulanacak usul ve esasları belirleme yetkisi verdiğini kaydetmiştir. Sayın Başkan’ın söz konusu resmin taksitlendirilmesi konusundaki açıklaması ise şöyledir; Yasa koyucu işbu düzenlemeyi yaparken, Belediyelerin konu resmi nasıl tahsil edecekleri ve/veya peşin ya da taksitler halinde ve/veya kaç taksit olarak tahsil edeceğini ve/veya peşin veya taksitler halinde ve/veya kaç taksit ile tahsil edeceğini belirlemeyerek bu yetkiyi Tüzük yapmak kaydı ile Belediyelere bırakmıştır.Sayın Başkan, ilgili resmin yasal mevzuat çerçevesinde 12 taksit olarak tahsil edileceğinin Belediye Hizmet Resmi Tüzüğü ile düzenlendiğini ve buna göre taksitlerin her ay faturalandırılarak mükelleflere dağıtıldığını belirtmiştir.

2/2023 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasası, 20 Ocak 2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yasa’nın 34’üncü maddesi ile Esas Yasa yani 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 85’inci maddesi ve maddeye bağlı Dördüncü Cetvel kaldırılmak ve yerine yeni 85’inci madde ve maddeye bağlı Üçüncü Cetvel konmak sureti ile değiştirilmiştir. Yeni 85’inci madde şöyledir;

 

Belediye Hizmet

Resmi

Üçüncü Cetvel

85.

(1)

Belediye tarafından yerine getirilen aşağıdaki hizmetler için bu maddeye bağlı Üçüncü Cetvelde belirtilen yerlerden yıllık Belediye Hizmet Resmi alınır:

(A)

Çevre temizlik hizmetleri,

(B)

Halk sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yapılan haşere ve her türlü zararlı ile mücadele hizmetleri,

(C)

Meydan, anıt, cadde ve sokakların, çocuk oyun alanlarının; spor· saha ve tesislerinin; park, bahçe ve yeşil alanların; piknik seyir ve gezinti alanlarının bakım onarım ve idameleri hizmetleri,

(Ç)

Kendi sınırları içerisinde karayollarına ait yollar ile belediyeye ait meydan, cadde ve sokakların aydınlatma alt yapı ve üst yapı hizmetleri.

(2)

Sosyal Hizmetler Dairesinden sosyal yardım aldığını veya Çalışma Dairesinden engelli maaşı almakta olduğunu veya cemile yardımı aldığını her yıl belge ile kanıtlayan kişiler, Belediye Meclisi kararı ile Hizmet Resminden muaf tutulur.

(3)

Aşağıda belirtilen konularda Belediye Meclisince hazırlanacak, Bakanlıkça önerilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak tüzükler yapılır:

(A)

Belediyeler bu maddenin (l)'inci fıkrasında belirtilen hizmetleri karşılığında bu maddeye bağlı Üçüncü Cetvelde belirtilen oranlar esas alınarak belirlenen yıllık Belediye Hizmet Resmi.

(B)

Belediye Hizmet Resminin tahsilinde uygulanacak usul ve esaslar.

 

51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 133’üncü maddesi, Tüzük yapma yetkisi hususuna düzenleme getirmektedir. Bu madde, 2/2023 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasası ile herhangi bir değişikliğe uğramamıştır ve olduğu şekli ile geçerli ve yürürlükte olup şu şekildedir;

 

Tüzük Yapma Yetkisi.

133.

(1)

Belediye Meclisince hazırlanan tüzükler Bakanlıkça bu Yasaya ve diğer yasalara uygunluk açısından denetlenir. Bu Yasaya ve diğer yasalara uygun olmayanlar düzeltilmek üzere Belediye Meclisine geri gönderilir. Bu Yasaya ve diğer yasalara uygun olan ve düzeltilen tüzükler, Bakanlıkça Bakanlar Kurulunun onayına sunulur. Bakanlar Kurulu en geç bir ay içinde tüzükleri onaylar.

 

 

(2)

Tüzükler Bakanlar Kurulunca onaylandıktan ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

            Lefkoşa Türk Belediye Meclisi, Belediyeler Yasası’nın 85’inci ve 133’üncü maddelerinin kedisine verdiği yetkiyi kullanarak, Bakanlık ve Bakanlar Kurulu’nun onayı ile Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Hizmet Resmi Tüzüğü’nü yapmıştır. Söz konusu Tüzüğün Belediye Hizmet Resmînin ödeme süresine ilişkin 4’üncü maddesi aşağıdaki gibidir;

 

Belediye Hizmet Resmi’nin Ödeme

Süresi

4.

İşbu Tüzüğün 5’inci maddesinde belirtilen yerler, yıllık olarak Belediye Hizmet Resmi ödemekle mükellef olup, Belediye Hizmet Resmi 12 taksit olarak tahsil edilir.

           

Lefkoşa Türk Belediyesi, Belediye Hizmet Resmi Tüzüğü’nün 4’üncü maddesinde Belediye’nin Hizmet Resmini 12 taksit halinde tahsil edeceği belirtilmektedir. Başka bir ifade ile söylemek gerekirse, 2/2023 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasası ile Belediyelerin belirli hizmetlerin yerine getirilmesi için, Yasa’nın Üçüncü Cetvelinde belirtilen yerlerden yıllık olarak Belediye Hizmet Resmi miktarını tespit edebilecekleri ve bu Yasa tahtında hazırlanmış Lefkoşa Türk Belediyesi, Belediye Hizmet Resmi Tüzüğü ile de söz konusu Belediye Hizmet Resminin 12 taksit olarak tahsil edileceği öngörülmektedir.  Buna göre Yasa’da geçen “yıllık Belediye Hizmet Resmi alınır” ifadesindeki yıllık kelimesinin “yılda bir kez” anlamında değil “bir yıl için” veya “bir yılda verilen” anlamında kullanıldığı açıktır. Bu çerçevede yıllık tespit edilen miktarın, Tüzüğe göre tahsilatı 12 taksitle yapılabilmektedir.

Bu koşullar altında Sayın Hasan Yılmaz Işık’ın, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Belediye Hizmet Resmini yılda bir kez değil, aylık olarak tahsil etmekle mevzuata aykırı hareket ettiği yönündeki iddiasında haklı olmadığı ve/veya iddiasının mesnetsiz olduğu görülmektedir.

Sayın Işık’ın başvurusu üzerine başlatılan soruşturmanın ileriye götürülmesine karar verilmiş ve konunun daha doğru değerlendirilebilmesi için Lefkoşa Türk Belediyesi’nden bazı hususlarda açıklama talep edilmiştir.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Dairemize ilettiği yazıda bir yıl için ödenmesi gereken Hizmet Resminin, 3,390.75 Türk Lirası olduğunu kaydetmişti. Sayın Başkan’a bir yıl için ödenecek Belediye Hizmet Resmi 3,390.75 TL olduğuna göre, aylık ödenecek tutarın bu meblağın 12’de 1’i yani 282.56 TL olması gerekirken neden mükelleflerden 331.54 TL tahsil edildiği, ilaveten bu artışlı tutarın hangi tarihten itibaren tahsil edilmeye başlandığı ve bunun yasal dayanağı sorulmuştur.

Sayın Başkan’ın bu soruya cevabı şöyledir; “Belediyemiz tarafından konutlardan Hizmet Resmi olarak 3,390.75 TL alınmakta olup, 12 taksitte yansıtılmaktadır. Ancak içinde bulunduğumuz yıl içerisinde Yasa değişikliği olduğu cihetle, Hizmet Resmi oranı hakkında düzenleme işbu değişiklik tarihinden sonra yapılmış olup, tahakkuk edecek meblağlar eşit olarak bölünememiştir.” Belediye Başkanı bu artışlı tutarın hangi tarihten itibaren tahsil edilmeye başlandığına ilişkin sorumuzu yanıtlarken “Belediyeler Yasası’nda yapılan değişiklikten önce Temizlik, Aydınlatma ve Sağlık Resmi olarak düzenlenen işbu resim, yılın ilk aylarında eski yasa tahtında tahakkuk edilmiş olup, 2/2023 sayılı Yasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra, yine Yasa’nın geçici maddesi tahtında eski düzenlemeye göre alınmaya devam etmiştir. İsmi ile birlikte oranı değişen madde tahtında işbu resim yeniden düzenlenerek Nisan 2023 tarihi itibarı ile alınmaya başlanmış olmasına rağmen toplam rakam üzerinden önceden tahakkuk eden rakamlar düşülmüş ve sonuç olarak vatandaşa yasal sınırlar içerisinde belirlenmiş olan toplam 3,390.75 TL Hizmet Resmi yansıtılmıştır.”

2/2023 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasası’ndaki Üçüncü Cetvelin 2’nci maddesine her konut için aylık asgari ücretin %3 (yüzde üç)’ü ile aylık asgari ücretin %40 (yüzde kırk)’ı arası Hizmet Resmi alınabileceği belirtilmektedir. Belediyeler, yerine getirmiş oldukları çeşitli hizmetlerin karşılanması amacıyla, Yasa’da belirlenmiş bu aralık içerisinde kalmak kaydı ile hazırlayacakları Tüzüklere uygun biçimde mükelleflerden Hizmet Resmi talep edebilirler. Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Hizmet Resmi Tüzüğü’nün 5’inci maddesi uyarınca her konut için aylık asgari ücretin %25 (yüzde yirmi beşi)’i tutarında Hizmet Resmi alınacağı belirlenmiştir. Hesaplandığı tarih itibarı ile bir aylık asgari ücret 13,563.00 Türk Lirası idi. Buna göre Lefkoşa Türk Belediyesi’nin her konuttan, bir yıl için, bu tutarın yüzde yirmi beşi kadar, yani  3,390.75 Türk Lirası Belediye Hizmet Resmi alma yetkisi vardır.

Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Hizmet Resmi Tüzüğü, Tüzüğün 8’inci maddesi uyarınca Tüzük Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. Buna göre Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Hizmet Resmi Tüzüğü, Resmî Gazetede yayımlandığı tarih itibarı ile, yani 9 Haziran 2023 tarihinden beri yürürlüktedir. Başka bir ifade ile, ilgili Tüzük tahtında gerçekleştirilecek değişikliklerin ancak Tüzük yürürlüğe girdikten sonra yapılması mümkündür. Dolayısıyla bahse konu Belediye Hizmet Resminin, Tüzük henüz yürürlüğe girmeden, Nisan 2023 tarihi itibarı ile alınmaya başlanması hatalı bir uygulamadır.

Belediye Başkanı’nın yazısında sözünü ettiği, 2/2023 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasası’ndaki tüzüklere ilişkin kuralların düzenlendiği Geçici Madde şöyledir;

 

Geçici Madde Tüzüklere İlişkin Kurallar

1.

(1)

Bu (Değişiklik) Yasası uyarınca yapılması veya tadil edilmesi gereken tüzükler bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılır. Bu tüzükler yapılıncaya kadar halen yürürlükte olan tüzüklerin bu (Değişiklik) Yasanına aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam eder.

Ancak bu (Değişiklik) Yasası uyarınca yapılması gereken mali konulardaki tüzükler yürürlüğe girinceye kadar, bu (Değişiklik) Yasasında belirtilen vergi, resim, harç ve ücretlerin alt limitleri uygulanır. Halen alt limitlerin üstünde uygulanmakta olan vergi, resim, harç ve ücretler yeni tüzükler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam eder.

 

 

(2)

Bu Yasa tahtında belediyeler tarafından çıkarılan ihale tüzükleri, Kamu İhale Yasası altında çıkarılacak olan ilgili tüzüklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak yürürlükten kalkar.

 

Geçici Madde 1’in birinci fıkrasına göre, 2/2023 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasası yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde gereken tüzüklerin yapılması, mali konularla ilgili yeni tüzükler hazırlanana kadar Yasada belirtilen vergi, resim, harç ve ücretlerin alt limitleri uygulanması, yeni tüzükler yürürlüğe girinceye kadar halihazırda alt limitlerin üstünde uygulanmakta olan vergi, resim, harç ve ücretlerin aynı biçimde toplanmaya devam edilmesi gerekmektedir.

2/2023 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nın 85’inci maddesinde ve Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Hizmet Resmi Tüzüğü’nün 3’üncü maddesinde kapsamı belirlenmiş çeşitli hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla Belediye Hizmet Resmi toplanması öngörülmüştür. Belediyeler Yasası’nda yapılan değişiklik öncesinde bu hizmetler Lefkoşa Türk Belediyesi Temizlik Resmi Tüzüğü (Temizlik ve Şehir Aydınlatma Tüzüğü) ile Sağlık Resmi Tüzüğü tahtında yürütülmekte ve ilgili Tüzüklerde belirlenmiş miktarlara göre ve ödeme süreleri içerisinde tahsil edilmekte idi. Değişiklik öncesi yürürlükte olan Tüzüklerde yapılan en son değişikliklerde Temizlik Resmi olarak her konuttan bir yıl için 120.00 Türk Lirası, Sağlık Resmi olarak da 150.00 Türk Lirası alınması öngörülmekte idi.

2/2023 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasası Üçüncü Cetvelin 2’nci maddesinde her konut için, aylık asgari ücretin %3’ü ile %40’ı arasında Hizmet Resmi alınabileceği düzenlenmiştir.  Hesaplandığı tarih itibarı ile bir aylık asgari ücret 13,563.00 Türk Lirası olduğuna göre belirlenecek rakam 13,563.00 Türk Lirasının %25’i olan 3,390.75 Türk Lirasıdır ve 12 eşit takside bölündüğü zaman 285,50 Türk Lirası aylık Hizmet Resmi taksitlendirmesi ve tahsilatı yapılması gerekmektedir. Halbuki Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 331.54 Türk Lirası aylık Hizmet Resmi tahsilatı yaptığı görülmektedir. Yasa’nın Geçici 1’inci maddesi ise yeni Tüzük yürürlüğe girene değin eski Tüzüğün uygulanmaya devam edeceğini açıkça belirtmektedir. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanının tüzüklerdeki gecikme nedeniyle aylık taksit miktarlarındaki farkı “zararın önüne geçilmek istenmiştir” şeklindeki açıklamasının yasal dayanağı yoktur ve Tüzüğe aykırıdır.

İlke olarak Yasalar ileriye dönüktür. Kaldı ki KKTC Anayasası’nın 75’inci maddesinin 4’üncü fıkrasına göre geriye yürüyen mali yükümlülük konulamaz. Lefkoşa Türk Belediyesi’nden gelen yazıda, “toplam rakam üzerinden önceden tahakkuk eden rakamların düşüldüğü” belirtmekle birlikte söz konusu hesapla ilgili herhangi bir detaya yer verilmemiştir. Dolayısıyla Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sözü edilen hesaplamayı nasıl yaptığı bilgimizde değildir. 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası gereği mali denetim, Dairemizin yetki ve sorumluluğunda olmaması nedeniyle bu konudaki çalışmamız ileriye götürülmemiştir. Ancak bu hesaplamaya ilişkin bir mali denetim yapılmasının yararlı olacağı düşüncesindeyim.

Yasa’da yapılan değişiklik neticesinde vergi, resim ve harçlara ilişki yeni tüzüklerin hazırlanması gerektiğini kaydeden Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı şu şekilde bir açıklamada bulunmuştur; “Tüm belediyeler açısından yaşanan bu değişiklik neticesinde İçişleri Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’na gönderilen tüzüklerin onaylanması sürecinde gecikme yaşanmıştır. Yeni düzenleme tahtında hizmet resminin faturalara yansıtılmasında gecikme yaşanması halinde vatandaşın bir ayda ödeyeceği taksit tutarında artış olacağı cihetle, yasal sınırlar içerisinde belirlenmiş olan rakamlar yansıtılarak işbu zararın önüne geçilmek istenmiştir.”

Yasaların yorumu ve bazı kelimelerle deyimlerin daha iyi tanımlanması ve yorumlanmasını ve benzeri konuları düzenleyen Fasıl 1 Yorum Yasası’nın 28’inci maddesi şöyledir;

 

Amme Enstrümanı Yapma Yetkisinin Kapsamı

28.

Bakanlar Kuruluna herhangi bir amme enstrümanı yapma, ısdar etme veya onaylama yetkisi verildiği hallerde, o yetki, amme enstrümanını değiştirme, kaldırma veya geçici olarak durdurma veya onaylamasını geri çekme, yürürlüğe gireceği tarihi ve yürürlükte kalacağı süreyi açıklama ve yerine başka bir amme enstrümanı ısdar etmeyi de içerir.

 

 Açıkça anlaşılabileceği gibi Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulan tüzükleri değiştirme, kaldırma ya da geçici olarak durdurma ya da onaylanmasını geri çekme, yürürlüğe gireceği tarihi ve yürürlükte kalacağı süreyi açıklama ve yerine başka bir tüzük çıkarma yetkisi vardır. Başka bir ifade ile Bakanlar Kurulu’na sunulmuş olan her amme enstrümanının mutlak suretle sunulduğu biçimi ile onaylanacağı varsayılamaz. Dolayısıyla Sayın Başkan’ın ifade ettiği biçimde yeni düzenleme tahtında hizmet resminin faturalara yansıtılmasında gecikme yaşanmasının vatandaşın bir ayda ödeyeceği tutarı artıracağı düşüncesi ile Tüzük onaylanmadan belirlenmiş rakamın mükelleflere yansıtılması, Bakanlar Kurulu’nun amme enstrümanlarına ilişkin yetkisini yok saymak olur.

İdarenin işlemlerini hukuki bir temele dayandırması esastır. İdare kendi uygun gördüğü biçimde değil, mevzuat kaynaklı bir yetkinin kullanılması biçiminde işlem yapmakla yükümlüdür. Gerekçesi her ne olursa olsun Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ilgili Tüzüğün Resmî Gazetede yayımlanmasından önce artış yaparak mükelleflerden Belediye Hizmet Resmi toplaması, yasal dayanaktan yoksun bir eylemdir. Bu uygulama, 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın Hukuka Uygun Davranma Yükümlülüğünü açıklayan 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasındaki “İdare, Anayasa ve yasalar yanında, tüzüklere, yönetmeliklere ve diğer düzenleyici işlemlere de uygun davranma yükümlülüğü altındadır.” hükmüne de aykırıdır.

Raporumuzda detaylı biçimde açıkladığımız soruşturma sürecimizi özetlemek gerekirse, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin mükelleflerden Belediye Hizmet Resmini aylık olarak tahsil etmesinin 2/2023 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasası tahtında hazırlanmış olan Lefkoşa Türk Belediyesi, Belediye Hizmet Resmi Tüzüğü’nün 4’üncü maddesine uygun olduğunu söylemek mümkündür. Buna göre Sayın Hasan Yılmaz Işık, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Belediye Hizmet Resmini yılda bir kez değil, aylık olarak tahsil etmekle mevzuata aykırı hareket ettiği yönündeki iddiasında, yukarıda izah ettiğimiz gerekçeler ışığında haklı olmadığı anlaşılmaktadır.

Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin konuyla ilgili Tüzüğün 9 Haziran 2023 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmasından önce, Nisan 2023 ayı itibarı ile artış yaparak mükelleflerden Belediye Hizmet Resmi toplamasının yasal dayanaktan yoksun bir eylem olduğu açıktır. Bu uygulama ile Genel İdare Hukuku İlkelerine ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın Hukuka Uygun Davranma Yükümlülüğü ilkesine aykırı hareket edilmiştir.

Yine şunu da belirtmek gerekir ki, 20 Ocak 2023 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan Belediyeler Yasası’nın 85(2) maddesi ile, bu Yasa altında düzenlenen ve 9 Haziran 2023 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan Tüzüğün 6’ncı maddesi aynı hükümleri içermekte olup şöyledir; “Sosyal Hizmetler Dairesinden sosyal yardım aldığını veya Çalışma Dairesinden engelli maaşı almakta olduğunu veya cemile yardımı aldığını her yıl belge ile kanıtlayan kişiler, Belediye Meclisi kararı ile Hizmet Resminden muaf tutulur.” İşbu Yasa ve Tüzüğün ilgili düzenlemeleri ışığında Sosyal Hizmetler Dairesi’nden sosyal yardım alanların, Çalışma Dairesi’nden engelli maaşı alanların ve cemille yardımı alan kişilerin Belediye’ye belgeleri ile müracaat ederek Belediye Hizmet Vergisi’nden muaf olma veya Belediye Hizmet Resmini ödememe gibi bir hakları olduğunun da bu aşamada hatırlatılmasında yarar olduğu görüşündeyim.             

       

            İlkan VAROL

Yüksek Yönetim Denetçisi

            (Ombudsman)

 

 

 

 

 

Print
Yayınlanma tarihi: Oca 15, 2024,
Haber Kategorisi: Haberler,
Yorumlar: 0,
Etiketler:

«Haziran 2024»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2728
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun raporunu yayınladı.

 

Sayın Bohur Özoğlu, Dairemize başvuruda bulunarak, Boğaztepe’de ikamet etmediği halde, Sayın Zeynep Açıkada’ya KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından sulu tarım maksatlı Boğaztepe’de kain P/H XV/28 pafta 272/4 numaralı hali arazi verildiğini, bahse konu arazinin sulu tarıma uygun olmadığını, Sayın Açıkada’ya verilen arazinin 2017 yılında komisyon ve bakanlık tarafından uygun görülmeyerek onaylanmamasına rağmen,31 Ekim 2019 yılında kaymakamlığın tekrardan hatırlatması sonucunda 9 Ocak 2020 tarihinde Dönemin İçişleri Bakanının onayı ile arazinin Sayın Zeynep Açıkada’ya haksız yere verildiğini iddia ederek soruşturma başlatılmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
29
Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, KKTC’de bulunan Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ile makamında görüştü. 

Devamını oku
30
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

         

   Sayın Konce Kortay n/d Konce Ali, Girne kazası Esentepe köyünde bulunan taşınmaz malının 2006 yılında belirlenen sınırlarının sonradan değiştirildiğini, bunun hangi gerekçeye dayanarak yapıldığını öğrenmek için 25 Ekim 2021 tarihinde İskan Komitesi Başkanlığına ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne birer dilekçe ile başvurduğunu ancak herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

          Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor tanzim edilmiştir.

Devamını oku
3112
3456789
10111213
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in raporunu yayınladı.

 

Sayın Taner Derviş, Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Girne Karaoğlanoğlu bölgesi kıyı şeridindeki bazı uygulamalarla ilgili olarak Dairemize başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
141516
17181920
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Sayın Kubilay Kızılcık, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından annesi adına gönderilen sağlık ve hizmet vergisi faturası ile ilgili Belediyeye yapmış olduğu dilekçesine yanıt alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
212223
24252627282930
1234567

Arşiv