Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

 

            Sayın Konce Kortay n/d Konce Ali, Girne kazası Esentepe köyünde bulunan taşınmaz malının 2006 yılında belirlenen sınırlarının sonradan değiştirildiğini, bunun hangi gerekçeye dayanarak yapıldığını öğrenmek için 25 Ekim 2021 tarihinde İskan Komitesi Başkanlığına ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne birer dilekçe ile başvurduğunu ancak herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

          Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor tanzim edilmiştir.

           Sayın Konce Kortay’ın Dairemize yapmış olduğu şikayet sunmuş olduğu dilekçelerin içeriği ile ilgili olmadığından bu yönde herhangi bir soruşturma yapılmamıştır. Ancak konunun daha net anlaşılabilmesi için dilekçede bahsedilen hususlara kısaca değinilecektir.

           Sayın Konce Kortay’ın, İskan Encümeni Başkanlığı tarafından 9 Şubat 1998 tarihinde ilan edilen 19. Kaynak paketine yapmış olduğu müracaat neticesinde Girne kazası Esentepe köyünde Pafta/Harita XIII/14E2’de yer alan 366+367 parsel numaralı 3 dönüm 1 evlek 1700 ayakkare arazi, 266.750 eşdeğer puan karşılığında kendisine verilmiştir. Sayın Kortay, hudutları belirlenen ve kazıkları çakılan arazisinin planını 19 Temmuz 2016 tarihinde Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne başvurarak aldığını ancak 2018 yılında konu araziyi ziyaret ettiğinde arazi hudutlarını belirleyen kazıkların yerlerinin değişmiş olduğunu belirtmektedir. Konu şahıs Tapu ve Kadastro Dairesine yapmış olduğu başvurular neticesinde kadastro yenileme çalışmaları nedeniyle önceden kendi arazisinin hudutları içerisinde görülen ancak yenileme çalışmaları ardından 366/1 parsel numarasıyla bir bölümün kendi arazisinden ayrıldığını ve mağdur olduğunu iddia etmektedir. İskan Komitesine hitaplı yapmış olduğu 25 Ekim 2021 tarihli ve 957 kayıt numaralı, dağıtımı İskan ve Rehabilitasyon Dairesine de yapılan dilekçe ile mağduriyetini dile getirmekte ve 366/1 numaralı parselin eşdeğer puanları karşılığında kendisine geri verilmesini talep etmektedir.

            İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü tarafından Dairemize gönderilen 12 Aralık 2023 tarih ve İRD.0.00-184/03-23/E.8342 sayılı cevabi yazıda İskan Komitesinin sekreterya işlerinin İskan ve Rehabilitasyon Dairesi tarafından yapıldığı, hazırlık ve araştırmalar yapıldıktan sonra değerlendirilmek üzere konu Komiteye aktarıldığı belirtilmektedir. Yazının devamında konunun İskan ve Rehabilitasyon Dairesi ile ilgili belgeleri toparlandıktan sonra Tapu ve Kadastro Dairesinden de konu ile ilgili parsellerin harita, alan, mülkiyet ve engel bilgilerinin talep edildiğini ancak konu parselle ilgili aksaklıklar nedeniyle talep edilen bilgilerin gönderilmediği, Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tapu kütük kayıtları da detaylı araştırılmak suretiyle haritada konu parsel ile ilgili kısmın oluşturulduğu ve şahsa kaynak paketinden verilen kısmın düzenlendiği, haritanın yeni şekline göre yaptıkları kontrollerde şahsa verilen arazinin alanının harita ile uyumlu olduğu ve  bu bilginin Sayın Konce Kortay’ın eşi Sayın Hasan Kortay’a sözlü olarak aktarıldığı, konu dilekçede talep edilen konu şahsın parseline hemhudut olan ancak kendi sınırlarının dışında kalan, eski ve hatalı haritalarda görülmeyen parselin, talep etmiş olduğu şekilde İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası çerçevesinde kendisine verilemeyeceğinin de sözlü olarak bildirildiği ifade edilmiştir.

Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü tarafından Dairemize gönderilen 26 Aralık 2023 tarih ve TKD.0.00-749-23/E.5849 sayılı cevabi yazıda, Sayın Konce Kortay’ın İskan Komitesi Başkanlığına hitaben yaptığı ve dağıtımının Tapu ve Kadastro Dairesine de yapıldığı dilekçeye konu taşınmaz malların tapu kayıt ve haritalamadaki durumları ile ilgili Girne Tapu Amirliğinde açılmış olan D-892/17 (Hudut Tespiti) ve EŞ-51/2001 (19. Kaynak Paketi sıra No:3674) sayılı dosyalar ile D-192/22 sayılı (madde 61 tahtında kayıt) dosyası uyarınca konu Dairenin personeli tarafından daire kayıtlarında, harita ve taşınmaz malın bulunduğu yerde gerekli ölçümler ve araştırmalar yapıldığı ve Kadastro Haritalarının yenilenmesi aşamasında Yeni Sayısal Kadastro haritaları yapılırken, tapu kütükleri ile eski haritalar arasında farklılık olduğu tespit edildiği ve tapu kütükleri esas alındığı için yeni sayısal kadastro haritalarının bu şekilde oluşturulduğu belirtilmektedir. Yazının devamında yapılan işlemler sonucunda eski parsel 366+367 (yeni ada 217 parsel 5) alanı ve/veya yüzölçümü açısından eksik ve/veya yanlış bir düzenleme yapılmadığını, Tapu Kütüklerinde 366/1 (Yeni ada 217 parsel 4) parseli bulunmakta olup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına kayıtlı bulunduğu ve hemhudut parsel olan 366/1 nolu parselin haritalardan kaldırılmasının ve konu şahsa verilmesinin Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından yapılan bir işlem olmadığı,  gerekli düzeltme ve araştırmaların yapılması zaman aldığından konu şahsın dilekçesine cevap verilemediği kaydedilmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın Dilekçe Hakkı ile ilgili 76’ncı maddesi şu şekildedir;

Madde 76

(1) Herkes, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkınde tek başına veya topluca, yetkili makamlara yazı ile başvurma ve bunların süratle incelenmesi ve karara bağlanması hakkına sahiptir.

  Gerekçeye dayanacak olan bu karar, en geç otuz gün içinde, dilek ve şikayet sahibine yazılı olarak bildirilir.  Böyle bir karardan zarar gören herkes veya otuz gün içerisinde kendisine bir karar bildirilmeyen her ilgili, dilek ve şikayet konusu hakkında yetkili mahkemeye başvurabilir.

 

(2) Yurttaşlar, tek başlarına veya topluca Cumhuriyet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.  Bu hakkın kullanılma biçimi yasa ile düzenlenir.  

 

Ayrıca 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın özel kişilerin idareye yaptıkları istemleri düzenleyen 15’inci maddesi aşağıdaki gibidir;

15.

(1)

Özel kişiler, kendileri veya kamu ile dilek ve şikayetleri hakkında, tek başına veya topluca, yetkili makamlara yazı ile başvurma ve idareden yetkisi içindeki bir konuda birel işlem yapmasını isteme hakkına sahiptir. İdare, kendisine yazı ile başvuran kişi ya da kişilere, üzerinde tarih bulunan bir alındı belgesi verir.

 

(2)

İstem, yetkili olmayan bir idareye yöneltilirse, kendisinden istemde bulunulan makam, istemi en geç beş iş günü içerisinde yetkili makama iletir ve istem sahibini yazılı olarak durumdan haberdar eder.

 

(3)

İdare, istemle ilgili kararını, en geç otuz gün içinde, gerekçeli olarak, başvuran kişiye veya kişilere yazılı olarak bildirir. Otuz günlük süre, istemin yetkili makama ulaşmasından itibaren hesaplanır. İdare, bu süre içerisinde yazılı ve gerekçeli yanıt vermeyi ihmal ederse, bundan dolayı doğacak zararları bu Yasadaki kurallar çerçevesinde gidermekle yükümlüdür.

 

(4)

İdare, yazılı ve gerekçeli bildirimde, kararına karşı, hangi süreler içinde, hangi hukuki yollara başvurulabileceğini belirtir.

 

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü, Sayın Konce Kortay’ın dilekçesine sözlü olarak yanıt verildiğini belirtmiş olsa dahi, İdarenin konu şahsın dilekçesine KKTC Anayasası ve İyi İdare Yasasında belirtilen kurallara uygun şekilde cevap vermediği görülmektedir. Keza Tapu ve Kadastro Dairesi de yapılan işlem ve araştırmaların zaman aldığı gerekçesiyle konu şahsın dilekçesine cevap vermemiştir. Bireylerin kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında idari makamlara başvuruda bulunmaları ve usulüne uygun şekilde cevap almaları demokratik ve şeffaf yönetimin gereğidir. Bu hususa bağlı olarak  İskan ve Rehabilitasyon Dairesi ve Tapu ve Kadastro Dairesi, 30 gün içerisinde Sayın Konce Kortay’ın dilekçesine yanıt vermeyerek KKTC Anayasası ve İyi İdare Yasası’nın ilgili hükümlerine aykırı davranmıştır.

 

 

 

İlkan VAROL

Yüksek Yönetim Denetçisi

                                                                                                               (Ombudsman)

 

 

Print
Yayınlanma tarihi: May 30, 2024,
Haber Kategorisi: Haberler,
Yorumlar: 0,
Etiketler:

«Haziran 2024»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2728
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun raporunu yayınladı.

 

Sayın Bohur Özoğlu, Dairemize başvuruda bulunarak, Boğaztepe’de ikamet etmediği halde, Sayın Zeynep Açıkada’ya KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından sulu tarım maksatlı Boğaztepe’de kain P/H XV/28 pafta 272/4 numaralı hali arazi verildiğini, bahse konu arazinin sulu tarıma uygun olmadığını, Sayın Açıkada’ya verilen arazinin 2017 yılında komisyon ve bakanlık tarafından uygun görülmeyerek onaylanmamasına rağmen,31 Ekim 2019 yılında kaymakamlığın tekrardan hatırlatması sonucunda 9 Ocak 2020 tarihinde Dönemin İçişleri Bakanının onayı ile arazinin Sayın Zeynep Açıkada’ya haksız yere verildiğini iddia ederek soruşturma başlatılmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
29
Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, KKTC’de bulunan Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ile makamında görüştü. 

Devamını oku
30
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

         

   Sayın Konce Kortay n/d Konce Ali, Girne kazası Esentepe köyünde bulunan taşınmaz malının 2006 yılında belirlenen sınırlarının sonradan değiştirildiğini, bunun hangi gerekçeye dayanarak yapıldığını öğrenmek için 25 Ekim 2021 tarihinde İskan Komitesi Başkanlığına ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne birer dilekçe ile başvurduğunu ancak herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

          Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor tanzim edilmiştir.

Devamını oku
3112
3456789
10111213
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in raporunu yayınladı.

 

Sayın Taner Derviş, Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Girne Karaoğlanoğlu bölgesi kıyı şeridindeki bazı uygulamalarla ilgili olarak Dairemize başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
141516
17181920
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Sayın Kubilay Kızılcık, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından annesi adına gönderilen sağlık ve hizmet vergisi faturası ile ilgili Belediyeye yapmış olduğu dilekçesine yanıt alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
212223
24252627282930
1234567

Arşiv