Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Mehmet Bodurhan'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Mehmet Bodurhan'ın  raporunu yayınladı.

 

Sayın Mehmet Bodurhan, KKTC Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından yapılan ölçüm yenileme işlemi sonrasında İnönü köyünde kain Pafta/Harita S31-D-14-B-1, Ada: 201, 193 numaralı parselde bulunan taşınmaz malında yaklaşık 1000 metrekarelik küçülme olduğunu, yapılan itirazlar sonrasında Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından hatanın düzeltilmesine karar verildiğini ancak çeşitli kereler düzeltme işlemleri başlatılmasına rağmen sonuçlanmadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Sayın Mehmet Bodurhan’ın başvurusu ile ilgili görüşü alınmak üzere dönemin Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürüne 15 Haziran 2022 tarihli ve OMB.0.00-03/00-22/105 sayılı yazımız gönderilmiştir. Dönemin Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü, 29 Ağustos 2022 tarihli ve  TKD.0.00-749-22/E.3502 sayılı yazı ilegörüşlerini tarafımıza iletmiştir.

Dönemin Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü, Dairemize gönderdiği cevap yazısında,   21 Kasım 2016 tarihinde İnönü Köy Muhtarlığı ve Gazimağusa Kaza Tapu Amirliği’nde askı asılarak İnönü Köyü Harita yenileme çalışması yapıldığını ifade etmiştir. Bu çalışma neticesinde Sayın Bodurhan’a ait eski koçan numarası 779 olan Pafta/Harita XXIII/58, 350 numaralı parselde bulunan taşınmaz malının alanının 8-0-0 ayak kare (10702,41 metre kare) olduğu, yapılan ölçüm sonrasında alınan ve yeni koçan numarası 1876 olan, Ada: 201, Pafta/Harita S31-D-14-B-1, 193 numaralı taşınmaz malının alanının 7-1-376 ayak kare (9734,00 metre kare) olduğu görülmektedir. İki koçan arasında 0-2-3223 ayak kare yani 968,41 metre kare fark olduğu tespit edilmiştir.

Tapu ve Kadastro Dairesi Dairemize gönderdiği cevap yazısında Sayın Bodurhan’ın arazisinin alanındaki küçülme sebebini “İngiliz yönetim döneminde yapılan harita ve alan ölçümlerinin zincir tekniği ile ölçülmesi ve haritaların kontrolünün hassas yapılmayan haritaların zeminle uyuşmamasından kaynaklanmaktadır” şeklinde ifade etmiştir.

Sayın Bodurhan’ın ölçüm yenileme işlemi nedeniyle arazisinin alanında küçülme olduğundan haberdar olmasının ardından Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’ne 6 Ağustos 2019 tarihli ve    2019-691 sayılı dilekçe verdiği tespit edilmiştir.

Değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasasının 61’inci maddesi hataları ve kusurları düzeltme yetkisi ile ilgili hükümleri düzenlemektedir. Şöyle ki:

 

61.       (1) Müdür, Tapu Kütüğündeki veya İlçe Tapu Dairesinin herhangi bir defterindeki veya koçandaki hata veya kusurları düzeltebilir ve bu şekilde düzeltilmiş her kütük, defter veya koçan ilgili hata veya kusur yapılmamış gibi ayni derecede geçerli ve etkili olur.

           

        (2) Müdür, bu maddenin (1). fıkrası kuralları uyarınca yapılacak değişiklikten etkilenebilecek kişilere otuz gün önceden bildirimde bulunmadan böyle bir değişiklik yapılmaz ve herhangi bir kişi bildirimin tebliğ edildiği tarihten sonraki otuz günlük süre içinde Müdüre itirazda bulunabilir; Müdür, yapılan itirazı inceler ve bu konudaki kararını itiraz sahibine bildirir.

 

Tapu ve Kadastro Dairesi, Sayın Bodurhan’a 14 Ocak 2020 tarihli yazı göndererek Sayın Bodurhan’ın itirazının dikkate alarak Daire tarafından tekrar kontrol yapılıp olumlu bulunduğunu ve yazının ekinde bulunan krokide gösterilen şekilde hatanın düzeltileceğini belirtmiştir. Söz konusu yazıda “ Bariz şekilde görülen söz konusu hatayı Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası’nın yanlış ve noksanları düzeltme yetkisi ile ilgili hükümleri düzenleyen 61. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak ekte sunulan krokide gösterilen düzeltmeyi yapmaya karar verdim. Bu karara karşı herhangi bir itirazınız varsa bu yazının elinize geçtiği tarihten başlayarak otuz güne kadar bu düzeltmenin yapılmaması için ileri süreceğinin gerekçeleri yazılı olarak Daireme bildirmeniz veya düzeltmenin yapılmasını engelleyen bir Mahkemeye başvurmanız ve söz konusu düzeltmenin yapılmasını engelleyen bir Mahkeme emrinin Daireme iletmeniz gerekmektedir. Bu belirtilen süre içinde düzeltmenin yapılmasını engelleyen Mahkeme emrini Daireme iletmediğinin takdirde söz konusu düzeltmenin yapılacağı tarafınıza saygı ile bildirilir.” şeklinde ifade bulunmaktadır.

Bahse konu yazının ardından Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’nün gerekli düzeltmeyi yapmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu sorunun tekrardan gündeme gelmesini müteakip dönemin Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü, 11 Mart 2022 tarihinde Sayın Bodurhan’a yazı göndererek talep ettiği düzeltmenin ekte sunulan krokide gösterildiği şekilde yapılmasına karar verildiğini belirtmiştir.

Sayın Bodurhan’a gönderilen 14 Ocak 2020 ve 11 Mart 2022 tarihli yazıların ekinde gönderilen ve düzeltme öngörülen krokilerin birbirinden farklı olduğu tespit edilmiştir. 14 Ocak 2020 tarihli yazının ekinde gönderilen krokide öngörülen düzeltmenin Sayın Bodurhan’a önceden ait olan ve harita yenileme çalışması sebebiyle kaybedilen alanın verilmesi olduğu ancak 11 Mart 2022 tarihli yazının ekinde gönderilen krokide öngörülen düzeltmenin ise farklı cepheden bir alanın verilmesi olduğu görülmektedir. Sayın Bodurhan’ın 10 Mayıs 2022 tarihinde Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne dilekçe vererek düzeltmenin 11 Mart 2022 tarihli yazının ekinde bulunan krokide gösterildiği şekilde yapılmasına itiraz ettiği tespit edilmiştir. 

Dönemin Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü , bahse konu krokilerde öngörülen düzeltmedeki farklılığın sebebi ve düzeltmelerin neden yapılmadığı sorularına “Kayıtların tamamlanmama sebebi 14/01/2020 ve 19/10/2020 tarihinde gönderilen ihbardan sonra kayıtların tamamlanması için yeniden haritalarda inceleme yapılmış ve Sn. Bodurhan’ın hissedar olduğu İnönü köyü (eski koçan no:779, parsel 350, pafta/harita XXIII/58 alanı 8-0-0 (10702.41 metre kare) yenileme sonrası oluşan koçan no:1816, Ada 201,parsel 193 alanı 9794.00 metrekare (7-1-376 ayak kare) tarlanın ekteki hava fotoğrafında da görüldüğü gibi turuncu ile sınırları belirlenmiş kısmın şahıs tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. Tüm bunlar dikkate alındığı zaman 14/01/2020 ve 19/10/2020 tarihli ihbar ile tasarlanan düzeltmenin hatalı olduğu ve ilgili düzeltmenin yapılması durumunda parselin batı tarafında bulunan Vadili köyü Ada166, parsel 25 kayıtlı mal sahibi olan taşınmaz malın alanında küçülme olacağı tespit edilmiştir. Ayrıca konu parselin ekteki haritalarda kırmızı ile gösterilen çizginin İnönü köyü Vadili köyünün köy hudut hattı olduğu görülmektedir. Kırmızı 34’deki haritalarda dilekçe sahibine ait parsel 350 (yeni 193) İnönü köyündeki doğu hududu eski haritalardaki sınır çizgisi ile uyumlu olmasına rağmen, köy hudut hattı tarafından (kırmızı çizgi) parselin batı kısmı siyah çizgi sınırına uyumlu olması gerekirken sınır çizgisi ile uyuşmuyor.  Fakat Kırmızı 33’deki haritada görüldüğü gibi yine konu parselin köy hudut (kırmızı çizgi) tarafı ve batı hududu çizgisi Vadili köyündeki komşu parsellerin sınırları ile uyum sağladığı tespit edilmiştir. Bundan dolayı doğan farkın (968,41 metrekare) yine ortofoto (hava resmi) da görüldüğü gibi kişinin kullanımında olan kısımdan düzeltme yapılması tasarlanmıştır” şeklinde cevap vermiştir.

Tapu ve Kadastro Dairesi’nin, 19 Haziran 2023 tarihinde Sayın Bodurhan’a talep ettiği düzeltmenin ekte sunulan krokide gösterildiği şekilde yapılmasına karar verildiğini belirten bir yazı daha gönderdiği tespit edilmiştir. Söz konusu yazının ekinde bulunan krokinin Tapu ve Kadastro Dairesinin Sayın Bodurhan’a gönderdiği 11 Mart 2022 tarihli yazının ekinde bulunan kroki ile aynı olduğu tespit edilmiştir.

Sayın Bodurhan, 14 Ocak 2020 tarihli yazının ekinde bulunan krokide yapılması öngörülen düzeltmenin aslına uygun olduğunu, 11 Mart 2022 ve 19 Haziran 2023 tarihli yazıların ekinde bulunan krokilerdeki düzeltmede ise kendisine verilmesi öngörülen alanın taşlık olduğunu ve ekip biçmeye uygun olmadığını iddia etmektedir.

Dairemizin girişimi neticesinde 3 Mart 2023 tarihinde Tapu ve Kadastro Dairesi memurları ile birlikte bahse konu arazide denetim yapılmıştır.  Gözetimimizde yapılan denetim sonucunda Sayın Bodurhan’a gönderilen 11 Mart 2022 ve 19 Haziran 2023 tarihli yazıların ekinde bulunan krokilerdeki düzeltmede kendisine verilmesi öngörülen alanda tarımsal faaliyet yapıldığı tespit edilmiştir.

27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 10’uncu maddesi makul süre içinde faaliyette bulunma ilkesini düzenlemektedir. Şöyle ki;

 

Makul Süre İçinde Faaliyette Bulunma İlkesi  

 

                          

10.

İdare yükümlülüklerini makul süre içinde yerine getirir.

 

İnönü Köy Muhtarlığı ve Gazimağusa Kaza Tapu Amirliği’nde askı asılarak İnönü Köyü Harita yenileme çalışması 21 Kasım 2016 tarihinde yapılmaya başlanmış, Sayın Bodurhan yenileme çalışması sonucunda arazisin alanında meydana gelen küçülmenin ardından söz konusu durumun düzeltilmesi amacıyla 6 Ağustos 2019 tarihinde Tapu ve Kadastro Dairesi’ne başvuru yapmıştır.  Sayın Bodurhan’ın talebinin olumlu karşılandığı, iki defa düzeltme için krokiler çizilerek ihbar gönderildiği ancak günümüze kadar geçen sürede düzeltmenin yapılmadığı ve Sayın Bodurhan’ın sahibi ve/veya hakkı olan 968,41 metrekare alanın taşınmaz malın kayıtlarına eklenmediği tespit edilmiştir. Gelinen bu aşamada İdare, İyi İdare Yasası’nın 10’uncu maddesine aykırı davranmıştır.

 

 

 

         İlkan VAROL

Yüksek Yönetim Denetçisi

           (Ombudsman)

 

 

 

 

 

Print
Yayınlanma tarihi: Mar 20, 2024,
Haber Kategorisi: Haberler,
Yorumlar: 0,
Etiketler:

«Haziran 2024»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2728
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun raporunu yayınladı.

 

Sayın Bohur Özoğlu, Dairemize başvuruda bulunarak, Boğaztepe’de ikamet etmediği halde, Sayın Zeynep Açıkada’ya KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından sulu tarım maksatlı Boğaztepe’de kain P/H XV/28 pafta 272/4 numaralı hali arazi verildiğini, bahse konu arazinin sulu tarıma uygun olmadığını, Sayın Açıkada’ya verilen arazinin 2017 yılında komisyon ve bakanlık tarafından uygun görülmeyerek onaylanmamasına rağmen,31 Ekim 2019 yılında kaymakamlığın tekrardan hatırlatması sonucunda 9 Ocak 2020 tarihinde Dönemin İçişleri Bakanının onayı ile arazinin Sayın Zeynep Açıkada’ya haksız yere verildiğini iddia ederek soruşturma başlatılmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
29
Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, KKTC’de bulunan Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ile makamında görüştü. 

Devamını oku
30
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

         

   Sayın Konce Kortay n/d Konce Ali, Girne kazası Esentepe köyünde bulunan taşınmaz malının 2006 yılında belirlenen sınırlarının sonradan değiştirildiğini, bunun hangi gerekçeye dayanarak yapıldığını öğrenmek için 25 Ekim 2021 tarihinde İskan Komitesi Başkanlığına ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne birer dilekçe ile başvurduğunu ancak herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

          Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor tanzim edilmiştir.

Devamını oku
3112
3456789
10111213
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in raporunu yayınladı.

 

Sayın Taner Derviş, Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Girne Karaoğlanoğlu bölgesi kıyı şeridindeki bazı uygulamalarla ilgili olarak Dairemize başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
141516
17181920
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Sayın Kubilay Kızılcık, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından annesi adına gönderilen sağlık ve hizmet vergisi faturası ile ilgili Belediyeye yapmış olduğu dilekçesine yanıt alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
212223
24252627282930
1234567

Arşiv