Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı  Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili  raporunu yayınladı.

    

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 15 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumda çalışma düzeninin iyileştirilmesi ve hiyerarşik   düzenin   sağlanması  gerekçesi  ile  Genel  Müdürü   yetkilendirerek 9 Kasım 2020 tarihinden itibaren belirli kadrolara görevlendirilen  Sayın Özlem Özyay’ı Satın Alma Şube Amiri,  Sayın Gürcem Akalınlar’ı Gazimağusa Bölge Amiri, Sayın Ömer Tabur’u Lefkoşa Bölge Amirliği Tüketici İşleri Şube Sorumlusu, Sayın Ayşe Karaderi’yi Mali Şube Maaşlar Şube Sorumlusu ve Sayın Laden Sıddık’ı Merkezi Daire Mali Şube-Cari Harcama  Şube Sorumlusu olarak görevlendirildikleri kadrolara mevcut barem ve hakları ile 19 Nisan 2021 tarihinden itibaren vekalet etmelerine karar verilmiştir.

4 Haziran 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Genel Müdür Yardımcısı (İdari-Mali) Sayın Mehmet Y. Özçelik’in sözlü onayı ile  Önergeleri yapılan ve iş akışının daha verimli olacağı gerçeği ile Sayın Serdar Kana’ya Mağusa Bölge Amirliği Baş Mühendisi vekaleti, Sayın Gökhan Gülseven’e Ticari Şube Baş Mühendisi vekaleti; Sayın Zeki  Akkargılı’ya Güzelyurt Bölge Amirliği Müşteri Hizmetleri Şube Sorumlusu, Sayın Kezban Kavaz’ı Mali Şube İç Denetim Birimi Şube Sorumlusu, Sayın Hakan Hansel’i İdari Personel Genel Arşiv Sorumlusu, Sayın Hüseyin Korkmaz’ı Lefkoşa Bölge Amirliğine (Nakil), Sayın Özcan Alçiner’i İskele Bölge Amirliği (Nakil), Sayın Hüseyin Sönmezoğlu’nu İskele Bölge Amirliği Müşteri Hizmetleri Şube Sorumlusu (nakil) ve Sayın Aysan Öznacar’ı Lefkoşa Bölge Amirliği Ana Kasa - Banka Bölümüne (nakil) atanmalarına ve bu bağlamda Kurum içerisinde meydana gelecek değişikliklere itirazı olmadığını belirterek söz konusu yazının Dağıtımını ve Gereği için Sayın Gürcan Erdoğan’a yapmıştır.

Yine Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Genel Müdür Yardımcısı (İdari – Mali) isimleri belirtilen personelin atama ve nakil işlemleri için Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanması için 186/2021 sayılı Önergeyi hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmuştur. Söz konusu Önerge’ye göre 19 Nisan 2021 tarihinde Vekaleten atanan Sayın Gürcem Akalınlar’ı Mağusa Bölge Amirliği’ne Asaleten, Sayın Özlem Özyay’ı  Satın Alma Şube Amiri olarak Asaleten, Sayın Laden Sıddık’ı Merkezi Daire Mali Şube Cari Harcamalar Şube Sorumlusu olarak Asaleten atama , Sayın Ali Atakan’ı İdari Personel Şube Amiri Asaleten atama, Sayın Ömer Tabur’u Müşteri Hizmetleri Asaleten atama, Sayın Ayşe Karaderi’yi Maaşlar Şube Sorumlusu Asaleten atama, Sayın Hakan Hansel’i İdari Personel Şube Sorumlusu Asaleten atama, Sayın Zeki Akkargılı’yı Tüketici İşleri Şube Sorumlusu Asaleten atama, Sayın Kezban Kavaz’ı İç Denetim Şube Sorumlusu Asaleten atama, Sayın Cemal Avkan’ı Girne Bölge Amiri Asaleten atama, Sayın Latif  Yücemoz’u Santraller Müdür Muavini Asaleten atama, Sayın Volkan Çetin’i Elektrik – Elektronik Şube Amiri Asaleten atama, Sayın Naci Kura’yı Teknecik Şube Amiri Asaleten atama, Sayın Ozan Erenay’ı Baş Mühendis,  Sayın Bahar Denner’i Uluslararası İlişkiler Araştırma Geliştirme Eğitim Şube Amirliği- Tesis Şube Amirliği, Sayın Ahmet Soykara’yı Lefkoşa Bölge Amirliği– Tesis Şube Amirliği (nakil) ve Sayın Mehmet Öztoprak’ı Tesis Şube Amirliği – Lefkoşa Bölge Amirliği’ne nakil.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne yapılan başvuruda söz konusu atamaların hiç bir sınava tabi tutulmadan yapıldığını, bazı Personelin atandıkları görevin  Hizmet Şemasında belirtilen niteliklere veya evsafa haiz olmadıklarını, bu nedenle atamalarının gayri yasal olduğunu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu bu durumu bilmesine rağmen bilerek ve isteyerek Kurumu gelir kaybına ve/veya zarar uğrattıkları iddia edilmektedir.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB – TEK) Bölge Amiri Hizmet Şeması incelendiğinde Kadro Sayısının 5 (beş) olduğu görülmektedir. Bu mevkiinin Hizmet Sınıfı ise   Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Yöneticilik Hizmet Sınıfıdır ve Barem 18 B’dir. Söz konusu Hizmet Şeması tahtında aranan nitelikler şu şekilde belirtilmiştir. Elektrik, Elektronik veya Makina Mühendisliği konusunda öğretim yapan bir üniversite veya dengi bir öğretim kurumundan mezun olmak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda sorumluluk taşıyan görevlerde en az 10 yıl ve Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Yönetici Sınıfında en az 5 yıl çalışmış olmak veya halen bu görevi yürütmek için görevlendirilenden bu şart aranmaz. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunu igilendiren mevzuat ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yürürlükte bulunan mevzuat hakkında yeterli bilgi sahibi olmak. Sağlam karakter ve insiyatif sahibi olmak. Mevkiin sorumluluğunu üstlenebilecek yönetme ve organizasyon kabiliyetine haiz olmak. Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası Birliğine üye olmak. Kurum Yönetim Kurulunca öngörülecek sınavlarda başarılı olmak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB – TEK) İdari- Personel Şube Amiri Kadrosu’nun  Hizmet Şeması tahtında bu mevkii için aranan Siyasi Bilimler, İstatistik, İdari Bilimler ve İnsan Kaynakları konusunda eğitim veren Üniversite veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak. Yine Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda 15 yıl hizmeti olan ve İdari Hizmetler Sınıfında en az 5 yıl Şube Sorumlusu olarak görev yapanlardan 1. madde koşulları aranmamaktadır.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında imzalanan  Toplu İş Sözleşmesi’nde Terfi, Nakil ve Görevlendirme kuralları Toplu İş Sözleşmesinin 22’nci ve23’üncü maddelerinde düzenlenmiştir.

Söz konusu Toplu İş Sözleşmesinin 22’nci maddesine göre Kurum’un Hizmet Sınıfları ve Kadro Barem Cetvelindeki mevkii adetleri ve her mevkii için istenen hizmet şartları, sonuncusu 22 Mayıs 2013 tarih ve K(11) 1071 – 2013 sayılı ve 2 Ekim 2013 tarih ve Y (K-1) 154 – 2013 sayılı  kararı olmak üzere bu konuda alınmış KKTC Bakanlar Kurulu kararlarında belirttiği şekildedir. 2 Ekim 2013 tarihinden sonra Kurum Yönetim Kurulu söz konusu Kadro ve Hizmet Şemalarında veya kadrolara ait baremlerde değişiklik önermesi halinde söz konusu değişiklikler için Bakanlar Kurulu kararına gerek yoktur. Ancak değişikliğe gidilmeden önce Sendikanın yazılı mutabakatının alınması şarttır.

Toplu İş Sözleşmesinin 23’üncü maddesi tahtında “Terfi İşlemi” KIB–TEK Personel Terfi Kuralları kıstaslarına ve Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu’ndan geçen KIB–TEK Kadro Hizmet Şemalarında belirtilen hususlar çerçevesinde Sendikanın görüşü de alınarak yapılır. Kurum kadrolarında münhal bulunan mevkiilerin doldurulması için işveren, terfi mekanizmasını ihtiyaç duyduğu nispette ancak, 2 (iki) yıllık sürelerden geç olmamak üzere devamlı çalıştırılır.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu  Çalışanları Sendikası ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında imzalanan veya mutabık kalınan Toplu İş Sözleşmesi nitelikli elemanların nasıl atanacağı, görevinde başarılı olan personelin üst kadrolara hangi koşullarda terfi ettirileceği ve çalışma verimliliğinin artırılması için gereken koşulları ve  kuralları belirlemiştir.

Toplu İş Sözleşmesi bu amaçla Terfi Komisyonunun oluşturulmasını öngörmektedir. Söz konusu Terfi Komisyonu, Yönetim Kurulu üyelrinden görevlendirilecek en az 3 (üç) kişi, Kurum Müdürü ve Kurum çalışanlarını temsil eden Sendikanın Başkan ve Genel Sekreterinden veya Sendikanın görevlendireceği bir kişiden oluşur. Komisyon toplantılarında en az 3 (üç) Yönetim Kurulu üyesinin bulunması şarttır. Terfi Komisyonu gerekli gördüğü hallerde düzenlenecek yazılı yarışma sınavı, sözlü sınav, aday personelle ilgili istenecek bilgilerin tanzimi veya başka hususlar için Alt Komisyon kurulabilir. Terfi Komisyonunun kararları Kurum Yönetimine tavsiye öneri niteliğindedir.

Üst Kademe Yöneticileri ile Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan diğer Yöneticilerin bir üst mevkiiye atanmaları, KIB-TEK Terfi Komisyonu’nun yazılı tavsiye kararı ile KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun takdir ve değerlendirmesi ile yapılır.

Yöneticilik kadrolarına terfiler ile Koordinasyon Kurulu dahil görevlendirilmeler, KIB-TEK Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmektedir. Başka bir kadro tutup farklı görev ifa edenlerden eğitim seviyesi yeterli olanların talep etmeleri halinde görev yaptıkları intibakları Terfi Komisyonunca yapılır. KIB –TEK Yönetim Kurulu, Kurumun kadrolarında meydana gelen mevkiilerin doldurulması veya  çalışan personelin motivesi amacı ile 2 (iki) yılı aşmayacak dönemlerde terfi mevkiilerini belirleyerek bir Genelge ile Kurum personelinin bilgisine getirip müracaat kabul etmesi gerekir. Yapılacak terfilerde Kurum Kadroları ile bölgesel ve/veya birimsel ihtiyaçlar dikkate alınır ve terfiler başarı ve liyakat esasına göre yapılır.

Yine Toplu İş Sözleşmesine göre kesinleşmiş disiplin suçu bulunmayan personelin nakil işlemleri Sendikanın yazılı görüşü alınarak yapılır.Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdür Yardımcısı (İdari – Mali) 14 Haziran 2021 tarihinde Kurumun kadrolarında Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Hizmetler Sınıfında İdari-Personel Şube Amiri ve Bölge Amiri Hizmet Şemasında “Aranan Nitelikler”  kısmında yer alan niteliklerin değiştirilmesini veya Kurum tarafından bu kadrolara uygun görülen kişileri kapsaması için Hizmet Şemalarında bazı değişiklşkler talep ederek Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını talep etmiştir.

Kıbrıs  Türk Elektrik Kurumu (KIB – TEK) Genel Müdür Yardımcısı (İdari – Mali) Hizmet Şemasında belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları şöyledir: Kurumun Merkez ve Bölgesel Kuruluşlarındaki mali işler ile ilgili faaliyetlerin Yasa, Kural ve Yönetmeliklerine uygun olarak ve genel ilke teknik, mali ve idari kararlar çerçevesinde düzenlenmesi, yönetilmesi, yürütülmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Kurum Müdürünün gaybubetinde Yönetim Kurulu Kararı ile Kurum Müdürüne vekalet eder. Kurum Müdürünün önerileri uyarınca Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde ve verimliliğin sağlanmasında Kurum Müdürüne yardımcı olur. Kurum personeli arasında eşgüdüm ve denetimi sağlar. Kendi sorumluluğuna giren Kurum Birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar, birimleri denetler, gelen raporları Müdüre sunar. Kurumun yıllık bütçesinin yasa, tüzük, yönetmelikler ve Yönetim Kurulu  kararları çerçevesinde hazırlanmasında ve uygulanmasında yönetim ve denetim hizmetlerinin yürütülmesini sağlar ve denetler. Kurumun bilanço ile gelir ve gider hesaplarını düzenletir, denetler ve Kurum Müdürüne sunar. Kuzey Kıbrıs’ta mevcut yasalar çerçevesinde elektrik enerjisi ve Kurumda  çeşitli malzeme ve işlerinin maliyet muhasebesi sistemini planlar, yönetir. İdari ve Mali önergeler hazırlar. Mevkiine uygun olarak verilecek diğer görevleri yapar. Kendi sorumluluğuna giren konularda politika, strateji ve önlemlerin saptanmasında Müdüre önerilerde bulunur. Görevini yaparken kurum Müdürüne karşı sorumludur.

Genel Müdür Yardımcısı (İdari-mali) Sayın Özçelik’in 14 Haziran 2021 tarih ve KTİ.0.02-533/07-21/e7443 sayılı yazısı ile, Kurum kadrolarında Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Hizmetler Sınıfında yer alan “Bölge Amiri” ve “İdari-Personel Şube Amiri”  Hizmet Şemalarının “Aranan Nitelikler” kısmında  madde 2’de yapılan değişikliğin onaylanmasına, Hizmet Şemalarının Sendikanın mutabakatı alınarak, yeniden düzenlenmesi konusunda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Önerge no:150/2021’i sunmuştur.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın 1 Temmuz 2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Kurum ile EL-SEN Sendikası arasında bir Protokol imzalanmasına ve bu Protokolü imzalamaları için Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turan Büyükyılmaz ve Yönetim Kurulu Asbaşkanı Sayın Ahmet Ataksoy’un yetkili kılınmalarına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Bundan da anlaşılacağı üzere terfi için önerilen kişilerin Hizmet Şemasında aranan gerekli evsafa veya niteliklere sahip olmadıkları sonucuna varılması gerekir. Sayın Özçelik bu durumu bildiği cihetle ve/veya Bölge Amiri pozisyonuna atanabilmek için eğitim kriteri dışında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda sorumluluk taşıyan görevlerde en az 10 yıl ve Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Yönetici Sınıfında en az 5 yıl çalışmış olmak gerekir. Bu koşula uymayan atamalardaki usulsüzlüğü gidermek adına “halen bu görevi yürütmek için görevlendirilenlerden bu şart aranmaz” ibaresinin eklenmesini talep etmiştir.

Daha önce belirttiğimiz üzere Toplu İş Sözleşmesinin 22’’inci maddesi tahtında söz konusu Kadro ve Hizmet Şemalarında veya Kadrolara ait Baremlerde değişiklik öngörülmesi halinde Sendikanın yazılı mutabakatının alınması şarttır. Kıbrıs Türk  Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Başkanı Sayın Kubilay Özkıraç KIB-TEK Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği 7 Temmuz 2021 tarihli yazısı ile Kurum Kadrolarında Üst Kademe Yöneticisi SayılmayanHizmetler Sınıfında yer alan “Bölge Amiri” ve “İdari Personel Şube Amiri” Hizmet Şemasının “Aranan Nitelikler” kısmında bulunan madde 2’de yapılması düşünülen değişikliğin onaylanması ile ilgili yapılan Protokole koyduğu  imzasını geri çektiğini ve/veya bu değişikliklerin yapılmasına onay vermediğini bildirmiştir.

Yukarıdan görüleceği üzere Genel Müdür Yardımcısı (İdari-Mali)’nin görev ve yetkileri arasında personelin terfilerini düzenlemek, kimlerin nakil olacağına karar vermek, bir değerlendirme yapmak, kimlerin Bölge Amiri olacağına dair karar vermek gibi bir yetkisi veya hiç bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle Sayın Özçelik’in  Hizmet Şemasında belirtilen görevlerin kapsamı dışında hareket ettiği ve/veya yetkisini aştığı görülmektedir. Herhalukarda Hizmet Şemalarında yapılacak olan değişikliğe Sendikanın onayı olmadığından söz konusu kararların yürürlüğe girme olanağı bulunmamaktadır.

Bu bağlamda  “Bölge Amiri” ile “İdari Personel Şube Amiri” Hizmet Şemasında Aranan niteliklere veya aranan evsafa uymayan kişilerin atanmaları gayri yasaldır ve/veya usulsüzdür  veya mezkur görevlerde öngörülen bulunduğu sınıf içindeki çalışma sürelerini (3 yıl) yerine getirmedikleri cihetle mezkur görevlere atanma olanakları bulunmamaktadır.

7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 80’inci maddesi vekalet koşullarını düzenlemiştir. Söz konusu Yasa maddesi gereğince bu Yasaya bağlı kurumlarda, Müsteşar, Genel Sekreter, Müdür, Müdür Muavini, Şube Müdürü ve Şube Amiri kadrolarına veya üniversite veya yüksek öğrenim gerektiren mesleki ve teknik Hizmet Sınıfları ile Üniversite veya yüksek öğrenim gerektiren Genel Hizmet Sınıflarının 1. Derecelerindeki kadrolara vekalet görevlerinin 3 (üç) aydan fazla sürmesi halinde vekalet aylığı verilmek suretiyle 2’nci ve 3’üncü fıkralardaki durum ve koşullarda bir başka kamu görevlisi vekil olarak atanabilir. Söz konusu Yasa maddesinin 3’üncü fıkrasından görüleceği üzere vekil olarak atanacak kamu görevlisi ayni sınıftan olması gerekir.

Toplu İş Sözleşmesi “Maaş ve Ödenekler” Kısım VI, madde 25’de Vekalet Ödeneği’nin düzenlendiği görülmektedir. Vekalet Ödeneği’nin Kamu Görevlileri Yasası Madde 81’de belirtilen kıstaslar uyarınca Genel Müdür, Müdür Yardımcıları, Şube Amiri, Bölge Amiri, Baş Mühendis kadrolarına vekalet eden personele vekalet aylığı verildiği açıkca belirtilmektedir. Kamu Görevlileri Yasası’nın 81’inci maddesine göre 80’inci madde uyarınca Kamu Hizmeti Komisyonunca vekaleten atanan bir kamu görevlisine vekaleten görevlendirildiği kadroya asaleten atanmış olsa verilecek maaş verilir.

Kamu Görevlileri Yasası ve Toplu İş Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri  vekalet aylığının ödenebilmesi  için söz konusu görevde 3(üç) aydan fazla çalışmış olmak gerekmektedir. Dolayısıyla  vekalet aylığının ödenebilmesi için koşul vekaleten göreve atanma tarihi değildir. Vekalet aylığı  göreve vekaleten atandıktan sonraki  3(üç) ayın hitamında ödenmesi gerekmektedir.

7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası tahtında Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler Hizmetler Sınıfında Yükselme Yeri Kadroları için derece yükselmesinin koşulları 73’üncü maddede yer almaktadır. Kamu görevlisinin bir üst dereceye yükselebilmesi için bulunduğu sınıf içinde bir üst derece kadrosunun açık olması gerekir. Kamu görevlisinin bir üst dereceye halen hizmet gördüğü en son görevinde ve bulunduğu derecede en az 3 yıl çalışmış olması gerekir. Yine kamu görevlisinin bulunduğu sınıf içinde bir üst dereceye yükselebilmesi için, açık kadronun tahsis edildiği görev için bağlı bulunduğu kurumun Kuruluş ve Görev Yasalarında belirtilen nitelikleri kazanmış olmaları ve olumlu değerlendirilmiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca derece yükselmesi için kamu görevlisinin gireceği derece için saptanmış yeterlilik veya yarışma sınavında başarı göstermiş olması gerekir.

Görüleceği üzere takriben 4 (dört) ay içerisinde başarı ve liyakat esası göz ardı edilerek söz konusu kadrolar münhal ilan edilmeden, herhangi bir sınava tabi tutulmadan, Terfi Komisyonu'nun ve Sendikanın yazılı mutebakatı olmadan doldurulmuş ve/veya söz konusu kadrolara atamalar yapılmıştır. Bu şekilde mezkur  Bölge Amirliklerine,  Kaza Şube Amirliklerine ve sair kadrolara 26 kişi atanmıştır. Her iki kadronun Baremi 18B’dir. Söz konusu atamaların ve/veya Hizmet Şemalarında aranan niteliklere haiz olmayan kişilerin usülsüz atamalarının Kurumun mali yapısına getireceği külfetin çok büyük olacağı, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerinin zarar göreceği aşikardır. Keza, ayrımcılık, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine de gölge düşüreceği açıktır.

KKTC Anayasası’nın 8’inci maddesi tahtında herkes, hiçbir ayırım gözetilmeksizin, Anayasa ve Yasalar önünde eşittir. Devlet organları ve yönetim makamları, bütün işlemlerinde yasa önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek ve ayrıcalık yapmamak zorundadırlar.

Mali kaynakların yerinde kullanımı önem arz etmektedir. Hükümetten bağımsız mali kontrol  Sayıştay Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Anayasası’nın 132’nci maddesi gereğince Mali Denetim Organı Sayıştay Başkanlığı olduğundan Kurumun yaptığı atamaların ve bu atamaların  Kuruma yüklediği mali külfetin  usulsüz olup olmadığı hususunu tespit edilmesi gerekmektedir. Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamaktadır. Bu nedenle Yönetimde olanlar söz konusu kaynakların kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından da sorumludurlar.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu  Yönetim Kurulu takdir yetkilerini  yasalara ve/veya usule uygun kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanması gerekir. Bu çerçevede Kuruma veya kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık Kurumu daha da kötü bir duruma sürükleyecektir.

Çalışma hakkını gerçekleştirme sorumluluğu sadece işverene bağlı değildir. Sürekli bir işbirliği zorunluluktur. Bu kapsamda bu görev sadece yönetenlerin değil yönetilenler için de geçerlidir. Dürüst, adil ve güvenilir Kamu hizmeti Kuruma olan güveni artırdığı gibi Kurumun gelişmesine de katkıda bulunacaktır.

 

 

                                                                    Emine DİZDARLI

                                                                Yüksek Yönetim Denetçisi

                                                                           (Ombudsman)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Print
Yayınlanma tarihi: Eyl 9, 2021,
Haber Kategorisi: Haberler,
Yorumlar: 0,
Etiketler:

«Haziran 2024»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2728
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun raporunu yayınladı.

 

Sayın Bohur Özoğlu, Dairemize başvuruda bulunarak, Boğaztepe’de ikamet etmediği halde, Sayın Zeynep Açıkada’ya KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından sulu tarım maksatlı Boğaztepe’de kain P/H XV/28 pafta 272/4 numaralı hali arazi verildiğini, bahse konu arazinin sulu tarıma uygun olmadığını, Sayın Açıkada’ya verilen arazinin 2017 yılında komisyon ve bakanlık tarafından uygun görülmeyerek onaylanmamasına rağmen,31 Ekim 2019 yılında kaymakamlığın tekrardan hatırlatması sonucunda 9 Ocak 2020 tarihinde Dönemin İçişleri Bakanının onayı ile arazinin Sayın Zeynep Açıkada’ya haksız yere verildiğini iddia ederek soruşturma başlatılmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
29
Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, KKTC’de bulunan Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ile makamında görüştü. 

Devamını oku
30
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

         

   Sayın Konce Kortay n/d Konce Ali, Girne kazası Esentepe köyünde bulunan taşınmaz malının 2006 yılında belirlenen sınırlarının sonradan değiştirildiğini, bunun hangi gerekçeye dayanarak yapıldığını öğrenmek için 25 Ekim 2021 tarihinde İskan Komitesi Başkanlığına ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne birer dilekçe ile başvurduğunu ancak herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

          Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor tanzim edilmiştir.

Devamını oku
3112
3456789
10111213
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in raporunu yayınladı.

 

Sayın Taner Derviş, Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Girne Karaoğlanoğlu bölgesi kıyı şeridindeki bazı uygulamalarla ilgili olarak Dairemize başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
141516
17181920
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Sayın Kubilay Kızılcık, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından annesi adına gönderilen sağlık ve hizmet vergisi faturası ile ilgili Belediyeye yapmış olduğu dilekçesine yanıt alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
212223
24252627282930
1234567

Arşiv