Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Hülya Yıldız'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı  Sayın Hülya Yıldız'ın  raporunu yayınladı.

 

Sayın Hülya Yıldız, 22 Ekim 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Sayın Ayhan Bozoğlan ile Türkiye – Mersin ilçesi Akdeniz Belediyesi’nde nikâhlandığını, Sayın Bozoğlan’ın KKTC’de çalıştığı süre içerisinde müstahdem tarafından sirkat, başkasının kimliğine bürünme suçlarından mahkûm olup hapis cezasına çaptırılması neticesinde Ekim 2019 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ihraç edildiğini, benzer suçlardan ihraç edilen kişilerin ihraç kararlarının Bakanlar Kurulu Kararıyla kaldırıldığını, aile bütünlüğünün sağlanması veya aile birliğinin korunması gerekçesiyle Sayın Bozoğlan’ın ihraç kararının kaldırılmasını İçişleri Bakanlığından talep ettiğini ancak müspet bir sonuç alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulması istemiyle başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığının kazanılmasına ve kaybedilmesine ilişkin esasları düzenlemektir. Yurttaşlık doğum yolu, evlat edinme yolu, evlenme veya Bakanlar Kurulu veya Bakanlık Kararı ile kazanılabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşı bir erkekle evlenen kadın veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına geçme hakkına sahip olduğu halde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığını almadan ve/veya kazanmadan ölen bir erkekle evlenen kadın başvuruda bulunursa ve kocası ile birlikte bir yıldan az olmayan bir süre birlikte yaşadığını kanıtlarsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığını kazanır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı bir kadınla en az bir yıldan fazla evliliği olan ve birlikte yaşayan bir erkek ikamet etme koşulu aranmaksızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığını kazanır.

                                                                                                                                                                                                                                                           Tutuklama ve İhraç Emirleri, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ıncı maddesi ve 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca ısdar edilmektedir. KKTC İçişleri Bakanlığı nezdinde yapılan soruşturmada, Sayın Ayhan Bozoğlan Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve müstahdem tarafından sirkat, başkasının kimliğine bürünme, sahte belge düzenleme ve sahte belgeyi tedavüle sürme suçlarından 2 yıl hapis cezasına mahkûm olmuştur. Mezkûr Yasa’nın 6’ıncı maddesinin 1’inci fıkrasının (d) bendine göre kasten adam öldürmekten hüküm giyen veya işlediği bir suçtan mahkûm edilerek bir süre hapis cezasına çarptırılan ve cezası kayıtsız koşulsuz affedilmemiş bulunan ve kasten adam öldürmekle veya işlediği suçla ilgili koşullar dolayısıyla Muhaceret Memurunca istenmeyen bir göçmen sayılan herhangi bir kişi yasaklı göçmen sayılırlar ve bu Yasada veya bu Yasa uyarınca çıkarılan herhangi bir Tüzükte veya Bakanlar Kurulunca ısdar edilen herhangi bir emirnamede öngörülen durumlar dışında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girmelerine izin verilmez. Sayın Bozoğlan ilgili Yasa maddesi kurallarına aykırı davrandığından ve/veya Muhterem Mahkeme tarafından suçlu bulunup 2 yıl hapse mahkum edildiğinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ihraç edilmiştir.

Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ıncı maddesinin 2’inci fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu veya Bakanlar Kurulunun direktifi ile herhangi bir muhaceret memuru, bir yasaklı göçmenin,  Bakanlar Kurulunca uygun görülecek bir süre için ve uygun görülecek koşullarla Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girmesine ve orada kalmasına  izin  verebilir. KKTC İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Emre Hacı, Bakanlar Kurulu ihraç kararını, evli veya ailesi KKTC’de yaşayan kişilerin ailelerinin birleştirilmesi, öğrencilerin eğitimlerini tamamlayabilmeleri veya hasta olan bir yakının ziyareti, ölüm veya benzeri durumlarda bir defaya mahsus kısa süreli veya tamamen kaldırabileceğini belirtmiştir.

KKTC İçişleri Bakanlığı’ndan temin ettiğimiz bilgilere göre, Sayın Ayhan Bozoğlan’ın 30 Ekim 2019 tarihinde Kuzey Kıbrıs’tan ihraç edildiğini, söz konusu kişi ihraç edilmesini müteakip yaklaşık bir yıl sonra 22 Ekim 2020 tarihinde Sayın Hülya Yıldız ile Mersin - Türkiye’de evlendiğini, Sayın Yıldız’ın Kuzey Kıbrıs’a giriş-çıkış kayıtlarını incelediklerinde Sayın Bozoğlan’ın ihracından itibaren toplam 5 kez 10 günü geçmeyen sürelerde yurt dışına çıkış yaptığını ve Sayın Yıldız’ın evlendikten 2 gün sonra Ada’ya döndüğü tespit edilmiştir. Ayrıca, Sayın Bozoğlan ile Sayın Yıldız’ın evliliklerinin paravan veya anlaşmalı bir evlilik olduğu ile ilgili ihbar olduğunu, genellikle mahkûm yakınları veya mahkûmun avukatı aracılığıyla ihraç kararının geri alınmasına yönelik dilekçeler yapıldığını ancak Sayın Yıldız’ın o dönemde böyle bir dilekçesi olmadığını, bunun aksine Sayın Bozoğlan tarafından mağdur olan eski işvereninin adı geçeninin ihraç edilmesi için dilekçe verdiği saptanmıştır. Tüm bu olgular ışığında KKTC İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Emre Hacı, Sayın Ayhan Bozoğlan’ın tutuklama ihraç emrinin kaldırılmasının uygun olmayacağı kanaatinde olduğunu belirtmiştir.

27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 5’inci maddesinin 4’üncü fıkrasına göre mevzuatta idareye takdir yetkisi tanınan durumlarda, idare, bu yetkisini, eşitlik ilkesine, kamu yararına ve kamu hizmetinin gereklerine uygun olarak kullanır.

Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası da idareye bir takdir yetkisi tanımaktadır. Mezkûr Yasa kurallarına göre Sayın Yıldız’ın eşi ile en az bir yıl süre birlikte ikamet etmiş olması gerekmektedir. Sayın Yıldız, Sayın Bozoğlan ile Kuzey Kıbrıs’tan ihraç edildikten sonra Türkiye’de evlendiği ve bu nedenle eşi ile birlikte ikamet etme koşulunu yerine getirmediği açıkça görülmektedir. Keza başvuru sahibi Sayın Bozoğlan ile birlikte Kuzey Kıbrıs’ta bir aile yuvası kurmadıkları cihetle Devletin aile birliğini korumadığı veya bu konuda aile birliğini korumak için gerekli tedbirleri almadığı ve/veya yükümlülüklerini yerine getirmediği de iddia edilemez. Bu nedenle İdarenin mezkûr işlemi söz konusu Yasa’nın ilgili hükümlerine aykırı değildir ve/veya bu konuda yaptığı değerlendirme hatalı değildir. KKTC İçişleri Bakanlığı’nın bu durumu değerlendirirken hata yaptığı ve/veya takdir yetkisini hatalı kullandığı söylenemez.

 

 

 

                                                                                     Emine DİZDARLI

                                                                                Yüksek Yönetim Denetçisi

                                                                                         (Ombudsman)

 

Print
Yayınlanma tarihi: Ara 1, 2021,
Haber Kategorisi: Haberler,
Yorumlar: 0,
Etiketler:

«Eylül 2023»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2829
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Tuygun Töre'ye ait  Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Tuygun Töre'ye ait Raporunu yayınladı.

 

Dairemize başvuruda bulunan Sayın Tuygun Töre, Kalkınma Bankası Genel Kurulunun 2019 yılının Aralık ayından başvuruyu yapmış olduğu 12 Ağustos 2021 tarihine kadar toplanmadığını bu durumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Yasasına aykırı olduğunu iddia ederek konunun soruşturulmasını talep etmiştir.

Devamını oku
3031123
45
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Veli Gürpınar ile ilgili raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Veli Gürpınar ile ilgili raporunu yayınladı.

               

 

38/1996 sayılı Ombudsman Yasasının 9. maddesi Ombudsmanın görev ve yetkilerini düzenlemektedir. Yasanın 9. maddesinin (1). fıkrası “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yürütsel ve yönetsel yetkisi olan organ, makam, teşkilat, kamu kurum ve kuruluşlarının veya kişinin Anayasa'da ve bu Yasada belirtilen istisnalar dışındaki ifa etmiş oldukları  hizmetlerin yürürlükteki mevzuata ve  mahkeme  kararlarına uygunluklarını ve yerindeliklerini  denetlemek, soruşturmak ve rapor sunmak” şeklindedir.

 

Yine 38/1996 sayılı Ombudsman Yasasının 15. maddesi Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsmanın harekete geçmesine ilişkin kuralları düzenlemektedir. Konu maddenin 1. fıkrası uyarınca “Yüksek Yönetim Denetçisi bir konuda haksızlığa uğradığını iddia eden herhangi bir kişinin dairece öngörülecek formu doldurmak ve imzalamak suretiyle şahsen yapacağı müracaat üzerine harekete geçebileceği gibi basında çıkan haberler, elde ettiği duyumlar, yaptığı gözlemler sonucu resen de harekete geçebilir.” şeklinde düzenlenmiş olup, kişilerin müracaatını matbu müracaat formunu doldurmak ve imzalamak suretiyle şahsen yapacağı müracaat şekil şartına bağlanmaktadır.

 

Devamını oku
678910
11121314151617
1819
Ombudsman Varol, İtalya'da Uluslararası Ombudsman Konferansı’na katılacak.

Ombudsman Varol, İtalya'da Uluslararası Ombudsman Konferansı’na katılacak.

 

Ombudsman İlkan Varol, İtalya’da düzenlenecek Uluslararası Ombudsman Konferansı’na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere yarın adadan ayrılıyor.

İtalya Ombudsmanı Mario Fardelli’nin daveti üzerine 21-22 Eylül tarihlerinde Roma’da düzenlenecek Uluslararası Ombudsman Konferansı’na katılacak olan Ombudsman İlkan Varol, “Küresel Krizlerde İnsan Hakları” temalı panelde konuşma yapacak.

Devamını oku
2021
Ombudsman İlkan Varol, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Gücük’ün verdiği resepsiyona katıldı

Ombudsman İlkan Varol, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Gücük’ün verdiği resepsiyona katıldı

 

Ombudsman İlkan Varol,  Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Gücük’ün verdiği resepsiyona katıldı.

Uluslararası Ombudsman Konferansı’na katılmak ve resmî temaslarda bulunmak üzere Roma’ya giden Varol, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Ömer Gücük’ün verdiği resepsiyonda Roma’da bulunan Türk misafirlerle bir araya geldi.

Devamını oku
22
Ombudsman Varol’un Roma’da yapacağı konuşma engellendi

Ombudsman Varol’un Roma’da yapacağı konuşma engellendi

 

 Ombudsman İlkan Varol’un Roma’da yapacağı konuşması engellendi.

Roma’da düzenlen Uluslararası Ombudsman Konferansı’nda “Küresel Krizlerde İnsan Hakları’ temalı panelde konuşma yapmak üzere yazılı davet alan Ombudsman İlkan Varol’un bugün yapacağı “İnsan Hakları İhlallerine”ilişkin konuşması son anda engellendi.

Devamını oku
23
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol: İtalya’da temsilciliğimizin olması memnuniyet verici

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol: İtalya’da temsilciliğimizin olması memnuniyet verici

 

Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol, KKTC Roma temsilciliğini ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşma yapan Varol, İtalya gibi önemli bir AB ülkesinde temsilciliğin olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, KKTC Roma temsilciliğine ziyaret gerçekleştirdi.

Devamını oku
24
2526272829301
2345678