Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Serbay Erdemirci'nin Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Serbay Erdemirci'nin Raporunu yayınladı.

 

            Dairemize başvuruda bulunan Sayın Serbay Erdemirci  Güzelyurt Akçay Köyünde tarımsal amaçlı kullanmak için kendisine kiralanan arazinin başka bir kişiye kiralandığını iddia ederek bu kiralamanın hangi gerekçeyle yapıldığı hususunda KKTC İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğünden şikayetçi olduğunu belirterek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.       

            Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 Sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.  

            KKTC İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğünden Dairemize gelen cevap yazılarda Sayın Serbay Erdemirci’nin  İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğüne yapmış olduğu dilekçesine 18 Ekim 2022 tarihli KKTC İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğünden 17 Mart 2022 tarih ve İRD.0.00-425/08-22E,660 sayılı yazılı ile cevap verildiği, bu cevabın da Sayın Erdemirci’ye taahhütlü posta marifetiyle gönderildiği ve 6 Eylül 2022 tarihinde teslim alındığı belirtilmiş olup, Sayın Erdemirci’nin kirasında bulunan Akçay Köyündeki bahse konu tarımsal arazinin iddia ettiği gibi başka bir şahsa kiralanmadığını, sorunun Sayın Erdemirci’nin vefat eden babası Sayın Ahmet Erdemirci’nin 15 yıldan fazla bir süre İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğünden herhangi bir yasal izin almadan (işgal ederek) Dairenin bilgisi dışında içerisine zeytin ve narenciye ağaçları diktiğini, söz konusu parseli illegal olarak kullanmış olduğunu, Sayın Ahmet Erdemirci’nin vefatından sonra oğlu Sayın Serbay Erdemirci ve kızı Sayın Selivan Sineli’nin birbirlerinden ayrı olarak söz konu parseli tarımsal arazi amaçlı kiralamak için başvurmaları üzerine, Güzelyurt Tarımsal Şube Amirliğinin, Tapu Haritalarında bir bütün olarak görülen 613 numaralı parselin (2-1-1460 ayakkare) sulu tarla olarak rezerv olduğunu ancak Toprak Komisyonu Haritalarında bu parselin 613/1 (1-3-0400 ayakkare) ve 613/2 (0.1-1000 ayakkere) olarak ifraz edilmiş olduğunun tespit edildiğini ve Dairenin bahse konu tarımsal araziyi Tapu Kayıtlarında görüldüğü şekilde Parsel 613’ü bir bütün olarak Sayın Serbay Erdemirci’ye ve Toprak Komisyonu Haritalarında ifraz edilmiş şekliyle Parsel 613/1 ve Parsel 613/2 ‘yi de kardeşi Selivan Sineli’ye kiralandığını, sonuç olarak aynı anda  aynı tarımsal arazinin 2018-2019-2020 dönemlerinde sehven ayni şekilde iki kardeşe kiralandığını,  2021 yılında fark edilen bu hatanın ifraz edilmiş şekliyle Parsel 613/1 ve Parsel 613/2 olarak ayrı ayrı Sayın Serbay Erdemirci’ye ve Sayın Selivan Sineli’ye kiralanmak suretiyle düzeltildiğini,  kiralama işleminin de 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 40B maddesi kuralları tahtında bir değerlendirme yapıldığını belirtmiştir.

  

Rezerv Tarımsal Kaynakların

40 B.

(1)    Rezerv tarımsal kaynaklar mevsimlik olarak ve bir yılı             aşmayan sürelerle kiralanabilir.

Değerlendiril-mesi

5.52/1995

 

(2)       Kiralanacak kaynaklar İskan işleriyle görevli Bakanlığa bağlı Kaza Tarımsal Rehabilitasyon Şube Amirlikleri tarafından tespit edilir.

 

 

(3)       Tespit edilen rezerv kaynakların değerlendirilmesinde             aşağıdaki kriterler esas alınır:

 

 

        (A)      O yerleşim biriminde ikamet eden ve tarımla   uğraşan veya uğraşabilecek topraksız veya yeterli toprağı bulunmayan müracaatçılara kiralamada  öncelik verilir.

     O yerleşim biriminde ikamet edenlerden   talep olmadığı takdirde,  yöreden gelen talepler dikkate alınır.

     (B)   Yukarıdaki (A) bendi kuralları uyarınca  yapılabilecek kiralamalardan sonra geriye rezerv kaynak kalması halinde, bu kaynaklar, konu   Kaynağa yakın konut, ağıl yeri veya tarımsal   kaynağı bulunanlara kiralanır.

        (C)     Kiralanacak kaynakların, kaynak miktarı ve parsel             bütünlüğü de dikkate alınarak, müracaatçılar arasında dengeli dağıtımının yapılması esastır.

 

 

(4) Kiralama talepleri, yapılacak duyuru üzerine  Kaza Tarımsal  Rehabilitasyon Şube Amirliğine yapılır.

 

 

(5) Kimlere ne miktarda tarımsal kaynak kiralanacağı, Pafta/Harita,parsel ve alanı belirtilmek koşuluyla, İskan ve Rehabilitasyon Dairesince tespit edilir.  Yapılan tespitler, liste halinde Devlet Emlak ve Malzeme Dairesine aktarılır. Kira Sözleşmesi, ilgili  kişilerle bu Daire arasında akdedilir. Kira bedeli de bu Daire tarafından tahsil edilir.

 

 

(6)   Geçmiş yıllardan kira borcu olanlara kira borçlarını             ödemeden  kiralama yapılamaz.

 

 

(7)    Kira bedeli, her yıl kiralama dönemi öncesi maliye işleriyle ve iskan işleriyle görevli Bakanlıkların önerisi ile Bakanlar Kurulu     tarafından tespit edilir.

 

 

(8)    Yukarıdaki kurallar uyarınca kiralanacak taşınmazlar için      yapılacak kira sözleşmeleri, kiralayan kişiye mülkiyet hakkı kazandırmaz.  Kira konusu taşınmaz mal için  mülkiyet hakkı kaynak paketleri yoluyla verilebilir.

 

 

            Tüm bu bilgiler ışığında, söz konusu tarımsal arazinin Tapu Haritaları ve Toprak Komisyonu Haritaları kayıtlarının güncel olmaması sonucu 2017 yılında İdarenin sehven yapılan bir işleminden kaynaklanarak hem Sayın Serbay Erdemirci’ye hem de kardeşi Sayın Selivan Sineli’ye kiralandığı ve  bu kiralama işleminin de 2018-2019-2020 dönemlerinde de fark edilmeyip devam ettiği görülmektedir. 2021 yılı kiralama döneminde sehven yapılan işlem konu tarımsal arazinin Toprak Komisyonu Haritalarında ifraz edilmiş olarak görülen şekliyle 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kuralları tahtında yapılan değerlendirme sonucunda iki parselden oluşan tarımsal araziyi  iki kardeşe ayrı ayrı kiralayarak düzeltme yoluna gitmiştir.

            Bahse konu tarımsal arazinin Serbay Erdemirci’nin vefat eden babasının 15 yıldan fazla bir süre kullanmış olması Sayın Erdemirci’ye bir hak  doğurmaz. Kaldı ki bahse konu tarımsal araziyi Sayın Erdemirci’nin vefat eden babası tarafından herhangi bir yasal izin almadan  (işgal ederek) 15 yıldan fazla bir süre kullanmıştır. Sayın Serbay Erdemirci’nin babasının vefatından sonra bahse konu tarımsal arazi Sayın Serbay Erdemirci ve kardeşi Sayın Selivan Sineli’nin ayrı ayrı yapmış oldukları müracaatlar sonucunda  41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 40 B maddesi kuralları tahtında idare tarafından sehven yapılan bir işlem sonucu her iki kardeşe de kiralanmıştır.

            Rezerv tarımsal kaynakların ne şekilde değerlendirilip kiralanacağı yönündeki koşullar ilgili yasa da açıkça belirtilmiştir.  Kaynaklar İskan işleriyle görevli Bakanlığa bağlı, Kaza Tarımsal Rehabilitasyon Şube Amirlikleri tarafından tespit edilerek, mevsimlik olarak ve bir yılı aşmayan sürelerle yine aynı Yasa’nın 40 B maddesinde belirtilen kriterler değerlendirilerek kiralanabilmektedir.      

            Başvuruya konu kiralama işleminin sehven yapıldığı ve sehven yapılan işlemin idarenin bilgisine geldikten sonra düzeltildiği, bu hususun da Sayın Serbay Erdemirci’ye İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü tarafından 17 Mart 2022 tarihli yazıyla bildirildiğinden Rezerv Tarımsal Kaynakların Değerlendirilmesi amacıyla Sayın Serbay Erdemirci ve Sayın Selivan Sineli’ye 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 40 B maddesi kurallar tahtında gerçekleştirilen kiralama işleminde  İdarenin bir hatası bulunmamaktadır.

 

           

                                                                                                                İlkan VAROL

                                                                                                         Yüksek Yönetim Denetçisi 

                                                                                                                    (Ombudsman) 

 

 

 

 

 

 

                                     

Print
Yayınlanma tarihi: Mar 15, 2023,
Haber Kategorisi: Haberler,
Yorumlar: 0,
Etiketler:

«Haziran 2024»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2728
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun raporunu yayınladı.

 

Sayın Bohur Özoğlu, Dairemize başvuruda bulunarak, Boğaztepe’de ikamet etmediği halde, Sayın Zeynep Açıkada’ya KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından sulu tarım maksatlı Boğaztepe’de kain P/H XV/28 pafta 272/4 numaralı hali arazi verildiğini, bahse konu arazinin sulu tarıma uygun olmadığını, Sayın Açıkada’ya verilen arazinin 2017 yılında komisyon ve bakanlık tarafından uygun görülmeyerek onaylanmamasına rağmen,31 Ekim 2019 yılında kaymakamlığın tekrardan hatırlatması sonucunda 9 Ocak 2020 tarihinde Dönemin İçişleri Bakanının onayı ile arazinin Sayın Zeynep Açıkada’ya haksız yere verildiğini iddia ederek soruşturma başlatılmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
29
Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, KKTC’de bulunan Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ile makamında görüştü. 

Devamını oku
30
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

         

   Sayın Konce Kortay n/d Konce Ali, Girne kazası Esentepe köyünde bulunan taşınmaz malının 2006 yılında belirlenen sınırlarının sonradan değiştirildiğini, bunun hangi gerekçeye dayanarak yapıldığını öğrenmek için 25 Ekim 2021 tarihinde İskan Komitesi Başkanlığına ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne birer dilekçe ile başvurduğunu ancak herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

          Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor tanzim edilmiştir.

Devamını oku
3112
3456789
10111213
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in raporunu yayınladı.

 

Sayın Taner Derviş, Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Girne Karaoğlanoğlu bölgesi kıyı şeridindeki bazı uygulamalarla ilgili olarak Dairemize başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
141516
17181920
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Sayın Kubilay Kızılcık, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından annesi adına gönderilen sağlık ve hizmet vergisi faturası ile ilgili Belediyeye yapmış olduğu dilekçesine yanıt alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
212223
24252627282930
1234567

Arşiv